Комунальний заклад дошкільної освіти(ясла - садок) № 349 Дніпровської міської ради








Фінансова діяльність

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року №1118) Затверджений у сумі ___________________________ 8 296 094,00 грн Вісім мільйонів двісті дев*яносто шість тисяч дев*яносто чотири грн. 00 коп. (сума літерами і цифрами) Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (посада) С.Б. Баляй (підпис) (ініціали і прізвище) 12.02.2018 (число, місяць, рік) М.П. КОШТОРИС на 2018 рік 40506248 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м. Дніпра (найменування міста, району, області) вид бюджету Місцевий (міський бюджет м. Дніпра) код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ############################################################################################################################################################################################################################################################### Дошкільний заклад № 349 (грн.) Найменування Код Усього на рік "РАЗОМ " Загальний фонд Спеціальний фонд 1 2 3 4 5 НАДХОДЖЕННЯ - усього х 7 557 503,00 738 591 8 296 094,00 Надходження коштів із загального фонду бюджету х 7 557 503,00 х 7 557 503,00 Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 738 591 738 591 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 738 591 738 591 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  25010100 х 738 591 738 591 Плата за оренду майна бюджетних установ   25010300 х 0 0 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  25010400 х 0 0 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0 Благодійні внески, гранти та дарунки  25020100  х 0 0 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів  25020200  х 0 0 - інші надходження, у т.ч.: х інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х Інші субвенції 41035000 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов*язання) х повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами х програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету) х * * ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 7 557 503,00 738 591 8 296 094,00 Поточні видатки 2000 7 557 503,00 738 591 8 296 094,00 Оплата праці 2110 4 443 364 0 4 443 364 Заробітна плата 2111 4 443 364 4 443 364 Грошове утримання військовослужбовців 2112 0 Нарахування на оплату праці 2120 977 540 977 540 Використання товарів і послуг 2200 2 136 599,00 738 591 2 875 190,00 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 400 400 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0 Продукти харчування 2230 1 351 325 738 191 2 089 516 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 Видатки на відрядження 2250 0 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0 0 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 785 274 0 785 274 Оплата теплопостачання 2271 382 199 382 199 Оплата водопостачання і водовідведення 2272 45 193 45 193 Оплата електроенергії 2273 357 882 357 882 Оплата природного газу 2274 0 0 Оплата інших енергоносіїв 2275 0 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0 0 0 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0 Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0 Поточні трансферти 2600 0 0 0 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0 Соціальне забезпечення 2700 0 0 0 Виплата пенсій і допомоги 2710 0 Стипендії 2720 0 Інші виплати населенню 2730 0 Інші поточні видатки 2800 0 Капітальні видатки 3000 0 0 0 Придбання основного капіталу 3100 0 0 0 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0 Капітальний ремонт 3130 0 0 0 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0 Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0 Створення державних запасів і резервів 3150 0 Придбання землі і нематеріальних активів 3160 0 Капітальні трансферти 3200 0 0 0 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0 Капітальні трансферти населенню 3240 0 Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0 Нерозподілені видатки 9000 0 0 0 *Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього" Завідувач ДДЗ Г.Д. Шаповалова (підпис) (ініціали і прізвище) Начальник відділу ЦБ Чечелівського району І.О. Батіна (підпис) (ініціали і прізвище) 12.02.2018 (число, місяць, рік) М.П.